СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОГО ЗДО № 2

Засновником Золочівського закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 2 є Золочівська селищна рада.

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Золочівської селищної ради.

Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор (завідувач).

Директор ЗДО:

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО;
- діє від імені закладу, представляє його в державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
- розпоряджається в установленому порядку майном, коштами закладу дошкільної освіти, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
- призначає на посаду педагогічних та інших працівників, звільняє з займаних посад;
- видає у межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання;
- керується в роботі штатним розписом, затвердженим відділом освіти за погодженням із засновником закладу дошкільної освіти;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;
- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту й обсягу;
- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям, потребам;
- підтримує ініціативу щодо вдосконалення навчально-виховної роботи педагогів;
- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
- щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
У закладі дошкільної освіти створено постійно діючий колегіальний орган - педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять директор (завідувач), педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти; може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути вчителі початкових класів, батьки, або особи, які їх замінюють, представники громадських організацій.
Головою педагогічної ради є директор (завідувач)закладу дошкільної освти, секретар обирається з числа педагогічних працівників на навчальний рік.

Педагогічна рада:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програми розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу та приймає відповідні рішення;
- визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
- затверджує заходи щодо зміцнення здоров`я дітей;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у освітній процес досягнень науки, нових технологій, ефективного педагогічного досвіду;
- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі;
- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім΄єю;
- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти;
- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
- розглядає інші питання, визначені Положенням про заклад дошкільної освіти.
Кількість засідань педагогічної ради – не менше чотирьох разів на рік.
Вищим органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори членів трудового коллективу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
- заслуховують звіт керівника, голови ради ЗДО з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
- розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
- затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу;
- підтримують громадські ініціативи щодо удосконалення розвиткунавчання і виховання дітей та зміцнення матеріально-технічної бази ЗДО;
- розглядають пропозиції, скарги, зауваження учасників освітнього процесу, відповідних структурних підрозділів, органів державного управління з питань роботи дошкільного навчального закладу і приймають відповідні рішення;
- порушують питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді, яку займає.

Рада закладу

У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада ЗДО, діяльність якої регулюється статутом. Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.
До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.
Кiлькiсть переглядiв: 350

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.